ਕਰਨੀਵਾਲਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੋਟਰਾਂ-ਸਪੋਟਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/S50iaf6K5nU" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
Powered by Blogger.