ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਕੀਤੀ ਤਿਆਰ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ‘ਚ ਨਹੀ ਹੈ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਕਮਰਾ


Powered by Blogger.