ਧੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਮਲਕਟੋਰਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇੰਝ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ

 

Powered by Blogger.